top of page
School of Volunteers and Carers logo

Ysgol Gwirfoddolwyr a Gofalwyr

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu a darparu addysg a hyfforddiant i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, fel craidd a rhan bwysig y gweithlu’n gyffredinol.  Bydd portffolio o ddatblygu sgiliau’n cael eu cynnig.

Rhaglen Gydbwyso ar gyfer gwirfoddolwyr a gofalwyr

Phoenix Mindful Living logo

Mae Academi Iechyd a Gofal Powys wedi ymuno â Phoenix Mindful Living i gynnig cwrs byw’n seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl i geisio gwella’u lles emosiynol.

Mae'r Rhaglen Cydbwysedd yn cynnwys sesiynau ar:

  • Cadw’n Iach

  • Hunanofal

  • Bywyd Gofalgar

  • Rhannu profiadau a chymorth

I gael gwybod mwy ac i archebu eich lle, cysylltwch â Nikki Thomas-Roberts ar: phoenixmindfulliving@gmail.com 

Os bydd angen cymorth seibiant ar ofalwyr di-dâl iddynt allu fod yn bresennol, mae’n bosibl trefnu hyn.

Gwirfoddolwyr cefnogi ysbytai

Hoffech chi wirfoddoli mewn ysbyty? Ydych chi'n chwaraewr tîm, gyda sgiliau cyfathrebu da a thosturi? Gallech fod yn wirfoddolwr cymorth ysbyty!


Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn recriwtio gwirfoddolwyr i’w lleoli mewn ysbytai ledled y sir.

Nod cyffredinol y rôl yw gweithredu fel ysgogydd, cyfeilliwr neu gefnogaeth i'r cleifion ac felly staff.
Ni fydd y rôl yn cynnwys eiriolaeth, cwnsela, trafodaethau gyda pherthnasau, gweithdrefnau clinigol neu roi meddyginiaeth neu ddyletswyddau gofal personol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, anfonwch e-bost at: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk

Amser i Ni: Cyfnewid amser – cyfnewid sgiliau: Galluogi cymunedau

Nod Amser i Ni yw meithrin ‘cymwynasgarwch’ ar sail brofedig ‘Bancio Amser’. Mae cysyniad Bancio Amser yn bodoli ers canrifoedd, ac mae’n dyddio nôl i gyfnod ac ethos Robert Owen, y dyngarwr a anwyd yn y Drenewydd, oedd yn gyfrifol am sefydlu Cydweithfeydd.

Wrth galon Bancio Amser mae’r egwyddor o gyfnewid amser cyfartal – trwy gyfrannu awr o waith, gallwch dderbyn awr o gymorth. Chwedl hwythau: Gallwch fenthyg a rhoi benthyg!

Yn debyg i ethos cydweithfeydd mae gan bob aelod ei bleidlais - o safbwynt Bancio Amser, mae pob cyfnod yn gyfwerth, beth bynnag fo natur y dasg dan sylw. Gellir cyfnewid amser ar draws y gymuned – gallwch ddewis defnyddio’ch awr trwy fanteisio ar amrediad o ‘gynigion amser’, yn hytrach na chyfnewid gyda’r unigolyn rydych chi wedi ei helpu. Mae gan bawb rywbeth i’w roi - a gyda’n gilydd gallwn gyflawni bron unrhyw beth...

I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i'r wefan PAVO

Cysylltiadau

Gwneud i bob cyswllt gfrif

Making every contact count logo

Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG) yn agwedd ar newid ymddygiad sy'n defnyddio'r miliynau o ryngweithiadau o ddydd i ddydd rhwng sefydliadau ac unigolion â phobl eraill i'w helpu i wneud newidiadau cadarnhaol i'w hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Mae GBCG yn galluogi'r gwaith oportiwnistaidd o gyflwyno gwybodaeth gyson a chryno am ffyrdd iachach o fyw ac yn galluogi unigolion i gael sgwrs am eu hiechyd mewn sefydliadau a phoblogaethau yn unol â maint y broblem. 

Dudalen eDdysgu GBCG

Logo Academi Iechyd, Gofal a Gofal Cymdeithasol Powys

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthcareandsocialcareacademy@wales.nhs.uk

bottom of page