School of Volunteers and Carers logo

Ysgol Gwirfoddolwyr a Gofalwyr

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu a darparu addysg a hyfforddiant i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, fel craidd a rhan bwysig y gweithlu’n gyffredinol.  Bydd portffolio o ddatblygu sgiliau’n cael eu cynnig.

Rhaglen Gydbwyso ar gyfer gwirfoddolwyr a gofalwyr

Phoenix Mindful Living logo

Mae Academi Iechyd a Gofal Powys wedi ymuno â Phoenix Mindful Living i gynnig cwrs byw mewn ymwybyddiaeth ofalgar am ddim i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl i helpu i wella eu lles emosiynol.

Mae'r Rhaglen Cydbwysedd yn cynnwys sesiynau ar:

  • Cadw’n Iach

  • Hunanofal

  • Bywyd Gofalgar

  • Rhannu profiadau a chymorth

 

Mae'r cwrs ar-lein diweddaraf (dros Microsoft Teams) yn dechrau ddydd Gwener, Awst 12, 10am -12pm, gyda sesiynau pellach ar 19 Awst, 2, 9, 16 a 23 Medi, 7 a 21 Hydref.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Nikki Thomas-Roberts ar 07803 472316 (6-8pm yn ystod yr wythnos neu unrhyw bryd ar ddydd Sadwrn) neu anfonwch e-bost at: phoenixmindfulliving@gmail.com 

Os oes angen cymorth seibiant ar ofalwyr di-dâl i'w caniatáu i ddod, efallai y bydd modd trefnu hyn hefyd.

Gwirfoddolwyr cefnogi ysbytai

Volunteering Wales logo

Hoffech chi wirfoddoli mewn ysbyty? Ydych chi'n chwaraewr tîm, gyda sgiliau cyfathrebu da a thosturi? Gallech fod yn wirfoddolwr cymorth ysbyty!


Mae PAVO yn recriwtio gwirfoddolwyr ar ran Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i'w lleoli mewn 4 ysbyty ledled Powys (Bronllys, Y Trallwng, Llandrindod a Llanidloes).

Nod cyffredinol y rôl yw gweithredu fel ysgogydd, cyfeilliwr neu gefnogaeth i'r cleifion ac felly staff.
Ni fydd y rôl yn cynnwys eiriolaeth, cwnsela, trafodaethau gyda pherthnasau, gweithdrefnau clinigol neu roi meddyginiaeth neu ddyletswyddau gofal personol.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru

Amser i Ni: Cyfnewid amser – cyfnewid sgiliau: Galluogi cymunedau

Nod Amser i Ni yw meithrin ‘cymwynasgarwch’ ar sail brofedig ‘Bancio Amser’. Mae cysyniad Bancio Amser yn bodoli ers canrifoedd, ac mae’n dyddio nôl i gyfnod ac ethos Robert Owen, y dyngarwr a anwyd yn y Drenewydd, oedd yn gyfrifol am sefydlu Cydweithfeydd.

Wrth galon Bancio Amser mae’r egwyddor o gyfnewid amser cyfartal – trwy gyfrannu awr o waith, gallwch dderbyn awr o gymorth. Chwedl hwythau: Gallwch fenthyg a rhoi benthyg!

Yn debyg i ethos cydweithfeydd mae gan bob aelod ei bleidlais - o safbwynt Bancio Amser, mae pob cyfnod yn gyfwerth, beth bynnag fo natur y dasg dan sylw. Gellir cyfnewid amser ar draws y gymuned – gallwch ddewis defnyddio’ch awr trwy fanteisio ar amrediad o ‘gynigion amser’, yn hytrach na chyfnewid gyda’r unigolyn rydych chi wedi ei helpu. Mae gan bawb rywbeth i’w roi - a gyda’n gilydd gallwn gyflawni bron unrhyw beth...

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i wefan PAVO

Cysylltiadau

Powys Health and Care Academy logo

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk