Gwella’r Daith Canser ym Mhowys

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn cydweithio â Chefnogaeth Canser Macmillan ar raglen tair blynedd o’r enw “Gwella’r Daith Canser ym Mhowys”.

 

Nod y cynllun yw sicrhau bod pawb sy’n byw gyda chanser ym Mhowys yn cael y cymorth a’r gefnogaeth iawn i fyw eu bywyd mor llawn ag y gallan nhw. Mae’n gwneud hyn trwy ddarparu’r gefnogaeth ymarferol, gorfforol, emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol sydd eu hangen arnynt fel y gallan nhw gyflawni’r hyn sydd o’r bwys mwyaf iddynt.

 

Canser yw un o’r Pedwar Afiechyd Pwysicaf o fewn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys. Mae cwta fil o bobl yn cael diagnosis o ganser ym Mhowys bob blwyddyn. Gyda gwelliannau mewn triniaeth a chyffuriau canser bellach mae pobl yn byw yn hirach ac yn iachach gyda chanser. O ganlyniad i hyn mae’n bwysig bod eu hanghenion iechyd a lles yn cael eu diwallu.

ICJ VIsual for homepage_cy.png

 

Bwriad y rhaglen hon yw datblygu dull gofal sy’n debyg i’r hyn a ddatblygwyd yn Glasgow. Bydd y model yn cynnig sgwrs bersonol a chefnogol i bawb sy’n cael diagnosis o ganser (o’r enw asesiad anghenion cyfannol) gyda gweithiwr allweddol. Bydd y gweithiwr yn gallu trafod a chefnogi eu holl anghenion a chynnig cyngor, gwybodaeth a’u hatgyfeirio mewn ffordd gydlynus. Ar ben hyn, bydd y rhaglen yn arfarnu asesiad anghenion electronig holistaidd a fydd yn ein galluogi i nodi a mynd i’r afael ag anghenion amrywiol y cleifion o fewn eu cynllun gofal unigol.   Gweler ein poster yma.

 

Gallai’r gefnogaeth a gynigir gynnwys gwybodaeth ar y canlynol:

 

 • Budd-daliadau lles

 • Dychwelyd i’r gwaith

 • Gwneud ewyllys

 • Pecynnau gofal cymdeithasol ac asesiadau gofalwyr

 • Mynediad at therapi galwedigaethol neu wasanaethau iechyd lymphedema

 • Sut i ddweud wrth aelodau’r teulu neu blant am ddiagnosis neu driniaeth

 • Dod i ben â blinder, lludded neu reoli poen

 • Cyngor ar faeth

 • Y mathau gorau o ymarfer

 • Grwpiau cefnogol lleol

 

Ynghyd â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal a phartneriaid y trydydd sector megis PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys), Bracken Trust a Credu, byddwn yn datblygu prosiectau peilot yn ystod 2021 ac yn defnyddio’r sylwadau a roddwyd gan bawb sy’n cymryd rhan. Trwy hyn gallwn gyd-drefnu, cefnogi a chyfeirio pobl sy’n byw gyda chanser yn y sir yn well.

 

Os nad ydych wedi cael cynnig/cwblhau asesiad anghenion holistaidd a hoffech wneud hynny, cysyllttwch naill ai â PAVO neu Ymddiriedolaeth Bracken.  Os ydych chi'n gofalu am anwyliaid mae croeso i chi gysylltu â Credu sy'n cefnogi gofalwyr di-dâl yn y sir.  Gweler ein tab Dolenni Defnyddiol am fanylion cyswllt.

Mae profiadau pobl sy’n byw gyda chanser wrth wraidd llunio’r prosiect hwn. Os hoffech chi rannu’ch stori - un ai fel rhywun sy’n byw gyda chanser neu aelod y teulu, cysylltwch â ni. Mae croeso i chi e-bostio tîm y prosiect: ICJPowys@powys.gov.uk neu fel arall ffoniwch Sue Ling ar 01597 826043 i gael sgwrs a chanfod mwy am sut y gall eich stori helpu i lunio’r model gofal terfynol.

Ein dogfennau Gwella Taith Ganser

Wrth i'r rhaglen fynd yn ei blaen byddwn yn ychwanegu gwybodaeth a dogfennau allweddol i'r dudalen i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.  Beth am gael cipolwg ar y canlynol:

 • Mae ein Cynllun ar Dudalen yn esbonio’n syml beth yw’r Daith Gwella Canser.

 • Adroddiad Diwedd Cam Un sy’n ddogfen fanwl 32 o dudalennau

 • Ffeithlun Diwedd Cam Un sy’n crynhoi cynnwys yr adroddiad (uchod)

 • Casgliad o straeon cleifion - sy'n rhannu 15 stori am bobl Powys sy'n byw gyda chanser a’r rhai sydd wedi gofalu am anwyliaid

 • Prif Themâu  - mae'r poster hwn yn tynnu sylw at y deg thema a ddaeth i’r brig o dros 40 o straeon a rannwyd gyda ni gan bobl sy'n byw gyda chanser ym Mhowys

 • Theori Newid - mae'n disgrifio'r newidiadau y mae'r rhaglen am eu cyflawni a'r ffyrdd y bydd y rhain yn cael eu cyflawni.

 • Gofalu am Ganser ym Mhowys - ​ein cylchlythyr Rhifyn 1 Gwanwyn 2022

 • Deg o gynghorion -   mae'r poster hwn yn cynnig cyngor a syniadau i eraill o ran yr hyn oedd wedi gweithio iddyn nhw tra roedden nhw ar eu taith ganser.

 

DATGANIADAU I'R WASG

 

Dyma Dylan Owen, Pennaeth Comisiynu gyda Chyngor Sir Powys yn egluro sut y daeth y rhaglen i fodolaeth a beth y bydd yn ei golygu i bobl sy’n byw gyda chanser ym Mhowys.  Am myw o fideos fel hyn, ewch i'n sianel YouTube!

big four - welsh.png

Dolenni defnyddiol

 • Twitter

@MacmillanCymru

 • Facebook

Macmillan Cymru Wales

 • Instagram

@Macmillanwales

Am mwy o fideos fel hyn, ewch i'n sianel YouTube!