top of page

Academi Iechyd, Gofal a Gofal Cymdeithasol Powys

Logo Academi Iechyd, Gofal a Gofal Cymdeithasol Powys

Mae’r Academi’n rhan o fenter Cymru gyfan i wella cyfleoedd i ddatblygu, derbyn addysg a hyfforddiant ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae ein gwaith ni’n canolbwyntio’n benodol ar y gweithlu ym Mhowys.

Yr uchelgais yw y bydd yn helpu’r sector i fod ymysg y prif ddewisiadau i’r rhai sy’n chwilio am waith neu’n dychwelyd i’r farchnad swyddi yn y sir, ac iddo fod yn enghraifft o ddarparwr addysg broffesiynol a chlinigol p’un ai’n wyneb yn wyneb neu’n rhithiol.

Bydd yr Academi hefyd yn helpu i ddatblygu arweinwyr a’r gweithlu, gan gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, sy’n cynnig dulliau arloesol o ofal i’n dinasyddion mewn ffordd amserol ac effeithiol.

School of Professional and Clinical Education and Training logo

Bydd hyn yn adeiladu ar enw da astudiaeth gymhwysol ar draws meysydd arbenigol iechyd a gofal cymdeithasol, gan roi cyfle i ddysgwyr fagu sgiliau ac arbenigedd  proffesiynol a chlinigol mewn amgylcheddau efelychu modern tra’n astudio ochr yn ochr â thimoedd a swyddogion proffesiynol aml-ddisgyblaethol eraill, gan felly gwneud cefnogaeth gan gymheiriaid a chydweithio’n rhan annatod o’r broses.

School of Research, Development and Innovation logo

Y nod yw rhoi’r sgiliau a’r hyder i weithlu iechyd a gofal cymdeithasol y sir i dynnu sylw at unrhyw beth sydd angen gwella o fewn eu meysydd, ac i wneud y gwelliannau hynny, gan fesur a dangos yr effaith a gânt ar brofiadau cleifion.

School of Leadership logo

Bydd hyn yn helpu i ddatblygu arweinwyr ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys trwy fuddsoddi mewn arweinyddiaeth systemau ac ar y cyd trwy Academi Dysgu Dwys Arwain Trawsnewid Digidol Cymru.

School of Volunteers and Carers logo

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu a darparu addysg a hyfforddiant i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, fel craidd a rhan bwysig y gweithlu’n gyffredinol.  Bydd portffolio o ddatblygu sgiliau’n cael eu cynnig.

Safleoedd Academi

The plenary space in Basil Webb Hall

Bydd gofodau ffisegol yr Academi yn seiliedig ar fodel 'prif ganolfan a lloerennau'.

Bydd yna brif safleoedd, neu hybiau, yn Ysbyty Bronllys, ac ar Gampws Lles arfaethedig Gogledd Powys, yng nghanol y Drenewydd. A safleoedd lloeren, sy’n gysylltiedig â’r hybiau, nhw mewn lleoliadau eraill ar draws Powys, gan ddibynnu ar ble mae’r angen.

Gyrfaoedd mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol

Gallai darparu gofal iechyd neu gymdeithasol olygu y byddech yn gweithio gyda phobl o bob oed, o fabanod i oedolion hŷn ac mae'n aml yn cael ei ystyried fel un o angenrheidiau mwyaf cymdeithas.

Mae gofal iechyd yn delio â'r diagnosis a’r presgripsiwn o driniaeth ar gyfer salwch corfforol a meddyliol, tra bod gofal cymdeithasol yn cefnogi pobl sy'n defnyddio cyfleusterau gofal neu sydd eisiau byw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. 

Nod y ddau yw hybu iechyd, annibyniaeth a lles.

Logo Academi Iechyd, Gofal a Gofal Cymdeithasol Powys

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwchâ ni.
E-bost: powys.healthcareandsocialcareacademy@wales.nhs.uk

bottom of page