Academi Iechyd a Gofal Powys

Powys Health and Care Academy logo

Mae'r Academi yn rhan o fenter ledled Cymru i gynyddu mynediad lleol i addysg, hyfforddiant a datblygiad ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ein gwaith yn canolbwyntio'n benodol ar y gweithlu ym Mhowys.


Yr uchelgais yw iddo gefnogi'r sector i fod ymhlith y prif ddewisiadau i'r rhai sy'n dechrau neu'n dychwelyd i'r farchnad swyddi yn y sir, ac iddo ddod yn ddarparwr enghreifftiol o addysg broffesiynol a chlinigol wledig drwy ei fannau ffisegol a rhithwir. 


Bydd yr Academi hefyd yn cefnogi datblygiad ein harweinwyr a'r gweithlu, gan gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, sy'n darparu modelau gofal arloesol rhagorol i'n dinasyddion mewn ffordd amserol ac effeithiol.

School of Professional and Clinical Education and Training logo

Bydd hyn yn meithrin enw da cryf am astudio cymhwysol ar draws yr holl arbenigeddau iechyd a gofal cymdeithasol, gan roi cyfleoedd i ddysgwyr ennill sgiliau ac arbenigedd proffesiynol a chlinigol mewn amgylcheddau efelychu modern, tra'n astudio ochr yn ochr â thimau amlddisgyblaethol eraill a gweithwyr proffesiynol, gan ymgorffori cymorth gan gymheiriaid a chydweithio.

School of Research, Development and Innovation logo

Y nod yw rhoi'r sgiliau a'r hyder i weithlu iechyd a gofal cymdeithasol y sir nodi anghenion gwella yn eu hardaloedd, a gwneud y gwelliannau hynny'n systematig, gan fesur a dangos yr effaith a gânt ar brofiad cleifion sy'n ddinasyddion.

School of Leadership logo

Bydd hyn yn helpu i ddatblygu arweinwyr ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol cyfan ym Mhowys, drwy fuddsoddi mewn arweinyddiaeth system a chyfunol a thrwy Academi Dysgu Dwys Trawsnewid Digidol Cymru (ILA).

School of Volunteers and Carers logo

Bydd hyn yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth addysg, hyfforddiant a datblygu i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, fel rhan graidd a phwysig o'r gweithlu ehangach. Bydd portffolio datblygu sgiliau ar gael.

Powys Health and Care Academy logo

I gael rhagor o wybodaeth am yr academi a'i gwaith, cysylltwch â ni. Ebost: powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk