top of page

Aelodaeth

At ddibenion Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu Cymru’n saith rhanbarth sy’n seiliedig ar ôl troed Byrddau Iechyd Cymru. Mae Powys yn unigryw oherwydd bod ôl troed y cyngor lleol yr un fath ag eiddo Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, felly mae Powys yn cael ei ystyried yn rhanbarth ynddo’i hun.

Mae hyn yn cynnig buddion a heriau. Mae’r buddion yn cynnwys y ffaith fod lefel y trafod a’r consensws lawer yn symlach; yr her yw bod nifer y bobl y gellir eu defnyddio yn is, ac yn aml, yr un bobl sy’n gwasanaethu ar nifer o fforymau partneriaeth.

Er bod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn manylu ar gyfeiriad y gwaith ar y cyd ar iechyd a gofal ym Mhowys ac mae’n llunio’r prif benderfyniadau am y gwaith hwnnw. Mae ganddo hefyd is-bartneriaethau sy’n cynnwys grŵp llawer ehangach o bobl a sefydliadau yn y gwaith i gyflenwi amcanion a blaenoriaethau’r Bwrdd.

conference table.jpg

Aelodau'r Partneriaeth (2022-23):

Carl Strack - Cynrychiolydd Dinasyddion

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Clair Swales  - Prif Weithredwr Dros dro Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (Cyd-Is Gadeirydd BPR)

Cyng Sian Cox - Aelod Cabinet ar gyfer Powys Ofalgar (Cyd-Is Gadeirydd BPR)

Cyng Sue McNicholas - Aelod Cabinet ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol (rhannu swydd)

Cyng Sandra Davies - Aelod Cabinet ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol (rhannu swydd)

Estelle Hitchon - Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu, Gwasaethau Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth y GIG

Hayley Thomas - Dirprwy Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Cymunedol ac Iechyd Meddwl (BIAP)

Helen Wear - Cynrychiolydd Dinasyddion

Kim Spelman - Cynrychiolydd Gofalwyr

Kirsty Williams - Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (Cyd-Gadeirydd)

Lynette Lovell - Cyfarwyddwr Addysg a Phlant, Cyngor Sir Powys

Melanie Minty - Ymgynghorydd Polisi (Fforwm Gofal Cymru)

Meriona Davies -  Cynrychiolydd Gofalwyr

Nina Davies - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai (Dros Dro), Cyngor Sir Powys

Sandra White - Rheolwr Gwasanaethau (Action for Children)

Steve Jones - Rheolwr Gwasanaethau (Barcud)

Director of Public Health – Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru – swydd wag ar hyn o bryd 

bottom of page