Aelodaeth

At ddibenion Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu Cymru’n saith rhanbarth sy’n seiliedig ar ôl troed Byrddau Iechyd Cymru. Mae Powys yn unigryw oherwydd bod ôl troed y cyngor lleol yr un fath ag eiddo Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, felly mae Powys yn cael ei ystyried yn rhanbarth ynddo’i hun.

Mae hyn yn cynnig buddion a heriau. Mae’r buddion yn cynnwys y ffaith fod lefel y trafod a’r consensws lawer yn symlach; yr her yw bod nifer y bobl y gellir eu defnyddio yn is, ac yn aml, yr un bobl sy’n gwasanaethu ar nifer o fforymau partneriaeth.

Er bod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn manylu ar gyfeiriad y gwaith ar y cyd ar iechyd a gofal ym Mhowys ac mae’n llunio’r prif benderfyniadau am y gwaith hwnnw. Mae ganddo hefyd is-bartneriaethau sy’n cynnwys grŵp llawer ehangach o bobl a sefydliadau yn y gwaith i gyflenwi amcanion a blaenoriaethau’r Bwrdd.

conference table.jpg

Aelodau'r Partneriaeth (2022-23):

Carl Cooper - Prif Weithredwr Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (Cadeirydd)

Carl Strack - Cynrychiolydd Dinasyddion

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Cyng Sian Cox – Aelod Cabinet ar gyfer Powys Ofalgar

Cyng Sue McNicholas – Aelod Cabinet ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol (rhannu swydd)

Cllr Sandra Davies - Aelod Cabinet ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol (rhannu swydd)

Dylan Owen - Pennaeth Comisiynu, Cyngor Sir Powys (Is-gadeirydd)

Estelle Hitchon – Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu, Gwasaethau Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth y GIG

Hayley Thomas – Dirprwyr Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Cymunedol ac Iechyd Meddwl (BIAP)

Helen Wear – Cynrychiolydd Dinasyddion

Kim Spelman – Cynrychiolydd Gofalwyr

Kirsty Williams – Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (Cyd-Gadeirydd)

Lynette Lovell - Cyfarwyddwr Addysg a Phlant, Cyngor Sir Powys

Melanie Minty – Ymgynghorydd Polisi (Fforwm Gofal Cymru)

Merionia Davies - Cynrychiolydd Gofalwyr

Nina Davies - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai (Dros Dro), Cyngor Sir Powys

Sandra White – Rheolwr Gwasanaethau (Action for Children)

Steve Jones – Rheolwr Gwasanaethau (Barcud)

Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru – swydd wag ar hyn o bryd