Aelodaeth

At ddibenion Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu Cymru’n saith rhanbarth sy’n seiliedig ar ôl troed Byrddau Iechyd Cymru. Mae Powys yn unigryw oherwydd bod ôl troed y cyngor lleol yr un fath ag eiddo Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, felly mae Powys yn cael ei ystyried yn rhanbarth ynddo’i hun.

Mae hyn yn cynnig buddion a heriau. Mae’r buddion yn cynnwys y ffaith fod lefel y trafod a’r consensws lawer yn symlach; yr her yw bod nifer y bobl y gellir eu defnyddio yn is, ac yn aml, yr un bobl sy’n gwasanaethu ar nifer o fforymau partneriaeth.

Er bod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn manylu ar gyfeiriad y gwaith ar y cyd ar iechyd a gofal ym Mhowys ac mae’n llunio’r prif benderfyniadau am y gwaith hwnnw. Mae ganddo hefyd is-bartneriaethau sy’n cynnwys grŵp llawer ehangach o bobl a sefydliadau yn y gwaith i gyflenwi amcanion a blaenoriaethau’r Bwrdd.

conference table.jpg

Aelodau'r Partneriaeth (2021-22):

Alice Smith - Rheolwr Cymdogaeth Ardal, Grŵp Pobl

Ali Bulman - Cyfarwyddwr Corfforaethol Plant ac Oedolion, Cyngor Sir Powys

Carl Cooper - Prif Weithredwr Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (PAVO) (Is-Gadeirydd)

 

Carl Strack - Cynrychiolydd Dinasyddion

 

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (Cadeirydd)

 

Y Cynghorydd Rachel Powell - Aelod Cabinet dros Wasanaethau Plant, Cyngor Sir Powys

 

Y Cynghorydd Rosemarie Harris - Arweinydd Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander - Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyngor Sir Powys (Is-gadeirydd)

Dylan Owen - Pennaeth Comisiynu, Cyngor Sir Powys

Jamie Marchant - Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Sylfaenol, Cymunedol a Meddwl, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Julie Gillbanks - Cynrychiolydd Gweithredu dros Blant

Lynette Lovell - Cyfarwyddwr Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys

Melanie Davies - Cynrychiolydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Merionia Davies - Cynrychiolydd Gofalwyr

Melanie Minty - Cynrychiolydd Fforwm Gofal Cymru

Nina Davies - Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Powys

Sian Dorward - Cynrychiolydd Dinasyddion

Stuart Bourne - Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru