Aelodaeth

At ddibenion Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu Cymru’n saith rhanbarth sy’n seiliedig ar ôl troed Byrddau Iechyd Cymru. Mae Powys yn unigryw oherwydd bod ôl troed y cyngor lleol yr un fath ag eiddo Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, felly mae Powys yn cael ei ystyried yn rhanbarth ynddo’i hun.

Mae hyn yn cynnig buddion a heriau. Mae’r buddion yn cynnwys y ffaith fod lefel y trafod a’r consensws lawer yn symlach; yr her yw bod nifer y bobl y gellir eu defnyddio yn is, ac yn aml, yr un bobl sy’n gwasanaethu ar nifer o fforymau partneriaeth.

Er bod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn manylu ar gyfeiriad y gwaith ar y cyd ar iechyd a gofal ym Mhowys ac mae’n llunio’r prif benderfyniadau am y gwaith hwnnw. Mae ganddo hefyd is-bartneriaethau sy’n cynnwys grŵp llawer ehangach o bobl a sefydliadau yn y gwaith i gyflenwi amcanion a blaenoriaethau’r Bwrdd.

conference table.jpg

Aelodau'r Partneriaeth (o fis Tachwedd 2019):

Ali Bulman - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Carl Cooper - Prif Weithredwr PAVO (Is-Cadeirydd)

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd (Cadeirydd)

Cyng Rachel Powell - Aelod Portffolio Gwasanaethau Plant

Cyng Rosemarie Harris - Arweinydd Cyngor Sir Powys

Cyng Myfanwy Alexander - Aelod Portffolio Gwasanaethau Oedolion

Dylan Owen - Pennaeth Comisynu

Jamie Marchant - Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Sylfaenol, Cymunedol a Meddwl

Jean Carter (Gofalwr) - Cynrychiolydd gofalwyr 

John Buchan - Cynrychiolydd ar gyfer pobl ag anghenion am ofal a chefnogaeth

Julie Gillbanks - Gweithredu i Blant

Maggie Simms – Cynrychiolydd ar gyfer pobl ag anghenion am ofal a chefnogaeth

Melanie Davies - Cynrychiolydd Bwrdd Iechyd Powys

Melanie Minty - Rhwydwaith Fforwm Gofal Cymru

Nina Davies - Pennaeth Tai a Datblygiad Cymunedol

Owen Judd (Gofalwr) - Cynrychiolydd gofalwyr 

Stuart Bourne - Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd