top of page

Gyrfaoedd mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol

Eich llwybr i iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys

Ym mha faes ydych chi eisiau gweithio?

Diweddarwyd gwybodaeth ddiwethaf: 30.06.2023

Pa lwybr ydych chi eisiau ei ddilyn?

Diweddarwyd gwybodaeth ddiwethaf: 30.06.2023

Beth yw gofal iechyd a chymdeithasol?

Gallai darparu gofal iechyd neu gymdeithasol olygu y byddech yn gweithio gyda phobl o bob oed, o fabanod i oedolion hŷn ac mae'n aml yn cael ei ystyried fel un o angenrheidiau mwyaf cymdeithas.

Mae gofal iechyd yn delio â'r diagnosis a’r presgripsiwn o driniaeth ar gyfer salwch corfforol a meddyliol, tra bod gofal cymdeithasol yn cefnogi pobl sy'n defnyddio cyfleusterau gofal neu sydd eisiau byw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. 

Nod y ddau yw hybu iechyd, annibyniaeth a lles.

Swyddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol  yn cynnig llawer o lwybrau gyrfa gwahanol, gyda dros 350 o wahanol swyddi ar gael.

Mae hyn yn cynnwys y rhai mwyaf amlwg fel meddygaeth, nyrsio, therapïau, gofal oedolion a  gofal plant a gwaith cymdeithasol.  Ond mae angen cogyddion, glanhawyr, porthorion, staff cynnal a chadw, cyfrifwyr, technegwyr TG a gweinyddwyr hefyd.

 

Gallwch ddarganfod rhagor drwy ymweld â Dregyrfa: https://careersville.heiw.wales/cy/

Gallwch hefyd wylio fideo YouTube am Dregyrfa yma:

Cyfleoedd i bobl ifanc

Gall dysgwyr ôl-16 mewn dwy ysgol ym Mhowys - Ysgol Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Crughywel - sy'n astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Lefel 3 gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi a gynhelir gan yr Academi Iechyd a Gofal. Ac rydym yn gobeithio cynnig y cyfle hwn i fwy o ysgolion yn y dyfodol.

Mae cyfleoedd hefyd i gael profiad drwy leoliadau gwaith gyda:

Os nad ydych chi am aros yn yr ysgol nac am fynd i’r coleg ar ôl eich pen blwydd yn 16, efallai yr hoffech chi ddilyn prentisiaeth yn lle hynny?

Mae gwirfoddoli hefyd yn gallu bod yn ffordd wych o gael profiad ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd drwy:

Gofal cymdeithasol: ‘Y swydd orau yn y byd’

Yn ôl Sharon Frewin, sy’n gweithio fel Pennaeth Gwasanaethau Oedolion Cyngor Sir Powys, gweithio mewn gofal cymdeithasol “yw’r swydd orau yn y byd”.

Dechreuodd hi ar ei gyrfa yn y sector fel swyddog cefnogi cymunedol, ar ôl gwirfoddoli ac yna hyfforddi fel nyrs anableddau dysgu, ac mae hi wedi cael ei dyrchafu i un o brif swyddi gofal cymdeithasol yn y wlad.

Chwiliwch am ‘swyddi Powys’ ac yna ‘gofal’

Cyngor gyrfaoedd a swyddi

Os hoffech ragor o gyngor, siaradwch â’r cynghorydd gyrfaoedd yn eich ysgol, neu sgwrsiwch un i un dros y ffôn neu ar-lein: https://gyrfacymru.llyw.cymru/cysylltu-a-ni

Mae sgiliau Cymraeg hefyd yn rhai pwysig i’w cael ar gyfer y gweithle ac mae yna alw mawr amdanynt gan gyflogwyr iechyd a gofal cymdeithasol!

Swyddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol:

Pam gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol?

Taith Katelyn

Ymunodd Katelyn Falvey â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel Ffisiotherapydd ac mae bellach wedi datblygu i fod yn Bennaeth Dylunio Sefydliadol a Thrawsnewid y Gweithlu.

 

Esboniodd Katelyn bod llwyth o gyfleoedd i ddatblygu yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys os ydych chi’n berson digon brwdfrydig:

Gellir gweld trafodaeth lawn Katelyn gyda Rhys Griffiths o'r Brifysgol Agored yma ar Sianel Vimeo Newyddion Busnes Cymru: https://vimeo.com/696002535

Diwrnod ym mywyd...

gweithiwr cymdeithasol

nyrs

gweithiwr cymorth ailalluogi a gofal yn y cartref

deietegydd

Logo Academi Iechyd, Gofal a Gofal Cymdeithasol Powys

Am wybodaeth bellach ar yr academi a’i gwaith, cysylltwchâ ni.
E-bost: powys.healthcareandsocialcareacademy@wales.nhs.uk

bottom of page