top of page

Gwaith Trawsbynciol

Mae hyn yn cynnwys gwaith sy'n torri ar draws Start Well, Live Well ac Age Well. Dyma enghreifftiau o brosiectau trawsbynciol RPB:

Gofalwyr

helping-others.jpg

Mae cyllid ychwanegol ICF a ddyrannwyd i ofalwyr wedi cefnogi darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth pellach ar gyfer gofalwyr di-dâl yn Powys. Gwnaed gwaith peilot i hybu ymwybyddiaeth gofalwyr ifanc mewn ysgolion ar gyfer disgyblion a staff, ac i arfogi ysgolion yn well i gefnogi disgyblion â cyfrifoldebau gofal. Bu prosiect ymchwil yn edrych ar gapasiti gofal sbâr yn y sector gofal di-dâl, a'r potensial i ddod â phobl i mewn i'r gweithluoedd cyflogedig a gwirfoddol yn y dyfodol. Cryfhawyd y ddarpariaeth gwasanaeth trwy gomisiynu Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys) i gynnal asesiadau lefel isel yn ychwanegol at eu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth presennol.

Fforwm Gwerth Cymdeithasol 

SVF digi story _Merlin_ thumb nail.png

Sefydlwyd Fforwm Gwerth Cymdeithasol Powys er mwyn galluogi sefydliadau cymunedol a’u helpu penderfynu lle y dylid targedu adnoddau er mwyn gwella iechyd a llesiant ym Mhowys. Nod y fforwm yw:

  1. Adnabod darpariaeth Iechyd a Gofal yn yr ardal, a thargedu cyllid ac adnoddau eraill i lenwi’r bylchau hynny

  2. Cynyddu capasiti’r sector trwy gefnogi creu sefydliadau newydd a datblygu capasiti sefydliadau sy’n bodoli eisoes.

 

Gwyliwch y ffilm fer hon i ddarganfod mwy am y Fforwm Gwerth Cymdeithasol gan rai o'r bobl y mae wedi'u helpu.

Rhwydweithiau Ardaloedd

 

Er mwyn deall yn well anghenion ein trigolion, rhannwyd ein sir enfawr yn 13 ardal leol, ar sail ein prif drefi a’r ardaloedd cyffiniol. Ym mhob ardal, sefydlwyd Rhwydwaith Ardal. Y Rhwydweithiau Ardaloedd hyn ar y cyd yw sylfaen corff Fforwm Gwerth Cymdeithasol Powys (FfGC).

 

Mae pob Rhwydwaith Ardal, dan arweiniad un o Gysylltwyr Cymunedol PAVO yn cwrdd bob chwarter i adrodd ar anghenion yn yr ardal, i rannu newyddion a syniadau da, ac i chwilio am ffyrdd i allu datrys anghenion yr ardal trwy strwythurau sy’n bodoli eisoes. Caiff y bylchau mewn darpariaeth nad yw’n bosibl eu datrys ar lefel leol, eu rhannu gyda Grŵp Cydlynu’r Fforwm Gwerth Cymdeithasol  sy’n gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau’r FfGC yn gyffredinol.      

 

Grŵp Cydlynu’r Fforwm Gwerth Cymdeithasol

 

Mae’r Grŵp Cydlynu’n cwrdd dwywaith y flwyddyn, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr y Rhwydweithiau Ardal, yn ogystal â phrif bartneriaid gan gynnwys sefydliadau statudol megis y cyngor a’r bwrdd iechyd. Mae’r grŵp yn rhannu newyddion ac arfer dda ledled y sir.  Yn ogystal, mae’r grŵp yn ystyried bylchau mewn darpariaeth iechyd a gofal er mwyn penderfynu ble y dylid targedu cyllid.

 

Mae’r FfGC yn gosod hyd at bedwar maes blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn, ac mae’r blaenoriaethau hyn yn helpu dyrannu grantiau fel rhan o Gronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol Powys.

 

Cronfa Datblygu Gwerth Cymdeithasol Powys

 

Gall grwpiau ledled Powys wneud cais am  Gyllid Datblygu Gwerth Cymdeithasol i gychwyn prosiectau fydd yn cyfrannu at Strategaeth Iechyd a Gofal Powys, ac yn benodol ar gyfer y blaenoriaethau a nodwyd gan y rhwydweithiau lleol ac a bennir gan y FfGC. Mae PAVO yn cefnogi rhedeg y cynllun grantiau, ac mae BPR Powys yn dyrannu cyllid i’r cynllun.

 

Cymorth Datblygu

 

Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol sy’n gweinyddu’r gronfa, yn monitro prosiectau ac yn adrodd yn ôl i’r Grŵp Cydlynu. Fel rhan o’r cynllun cynigir cymorth datblygu i bob sefydliad sy’n gwneud cais i’r gronfa am gyllid, er mwyn gwella eu sefydliad eu hunain a’u capasiti i gyflawni.

 

Am ragor o wybodaeth ar Fforwm Gwerth Cymdeithasol Powys a’i brosiectau, ewch i:

https://www.pavo.org.uk/help-for-organisations/supporting-social-value-in-powys.html

Gofal wedi'i alluogi gan dechnoleg

memrabel.png

Mae gofal wedi'i alluogi gan dechnoleg yn ymwneud â defnyddio technoleg gost-effeithiol i ddarparu gofal a chefnogaeth. Gall y dechnoleg gywir helpu i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hirach, tra hefyd yn lleihau'r galwadau ar ofalwyr. Gall y dechnoleg sbarduno galwadau awtomatig am gymorth a chaniatáu i aelodau'r teulu gadw llygad anghysbell ar anwyliaid. Mae gan dechnoleg ran allweddol i'w chwarae wrth foderneiddio iechyd a gofal cymdeithasol a gall roi llawer o sicrwydd. Hyd yn hyn, rydym wedi rhagnodi dros 1,200 o eitemau o dechnoleg i bobl ledled Powys. 

Y Cynnig Rhagweithiol

cymraeg.png

Mae angen i sefydliadau trydydd sector a ariennir gan yr awdurdod lleol neu'r bwrdd iechyd gydymffurfio â'r safonau Cymraeg a nodwyd gan eu cyllidwyr. Mae gan PAVO Swyddog Datblygu Cymraeg; Gwern ap Gwyn, a all gefnogi sefydliadau trydydd sector i gyrraedd y safonau hyn gyda chefnogaeth ac adnoddau uniongyrchol a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad agos â'r sector i leddfu'r pwysau a all ddod gyda chydymffurfiaeth. Mae Gwern bob amser yn hapus i ateb ymholiadau, cynnig cefnogaeth mewn unrhyw ffordd ynglŷn â defnyddio Cymraeg yn eich gwasanaethau.

Dyfodol y Gweithlu

workforce futures logo.png

Mae ein fframwaith Strategol Dyfodol y Gweithlu yn nodi ein bwriadau ar gyfer darparu A Healthy, Caring Powys trwy ein hadnodd gweithlu. Rydym am gefnogi gweithlu wedi'i alluogi i ennill gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau trosglwyddadwy a gallu addasu i rolau a ffyrdd newydd o weithio, gyda mwy o integreiddio a chydweithio wrth symud ymlaen. Bydd y strategaeth hon yn cael ei lansio ar 4 Mawrth, felly gwyliwch allan amdani!

bottom of page