top of page

Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol

Beth yw Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol?

Mae Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol (CARh) Powys yn un o rwydwaith

o Hybiau ledled Cymru. Ariennir yr Hybiau gan Gyllid Trawsnewid Llywodraeth

Cymru. Y prif nod yw cydlynu a chefnogi'r holl weithgarwch ymchwil, arloesi a

gwelliant ar draws gofod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh).

Ein stori hyd yn hyn... 

Sefydlwyd yr Hyb ym mis Mai 2020 ac er gwaethaf effeithiau COVID-19 ers ein dechrau, rydym wedi dangos ein hymrwymiad ac wedi cyflawni yn erbyn ein cynllun i ddatblygu ein dealltwriaeth gyd-destunol; gwella ansawdd a gwerth y gweithgarwch ymchwil, arloesi a gwella o fewn ein hôl troed BPRh; a chyfrannu ein dysgu a'n syniadau at y rhwydwaith ehangach o Hybiau ledled Cymru. 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae ein tîm craidd bach o dri wedi cefnogi ymdrech ymateb COVID a'r ymgyrch frechu dorfol ar ben cynnal darn mawr o waith yn casglu'r mewnwelediadau a'r gwersi a ddysgwyd gan weithlu'r bwrdd iechyd o amgylch eu profiadau o'r pandemig. Rydym wedi gwrando ar ein cydweithwyr a'n cyfoedion ar draws y gofod partneriaeth ynghylch eu syniadau ar gyfer arloesi, technolegau digidol a ffyrdd newydd o weithio ac rydym yn cefnogi sawl prosiect er mwyn iddynt ddechrau. Rydym wedi cynnal a chefnogi nifer o werthusiadau, gan gynnwys y rhai a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig a'r Gronfa Weddnewid yn ogystal â'r rhai ar lefel gwasanaeth a phrosiect yn y bwrdd iechyd. Rydym wedi datblygu ceisiadau am gyllid cydweithredol ar gyfer datblygiadau ymchwil a Deallusrwydd Artiffisial gyda phartneriaid academaidd a diwydiant yn ogystal â chefnogi ymchwilwyr unigol drwy eu taith.

Beth y gallem wneud i chi…

Mae'r Hyb yn adnodd ar gyfer yr holl weithgarwch ymchwil, arloesi a gwella yn y gofod BPRh, a'r hyn y mae hynny'n ei olygu yw ein bod yma i'ch cefnogi a'ch hwyluso, os ydych yn gweithio mewn unrhyw faes sy'n ymwneud ag ymchwil, arloesi, gwella, gwerthuso neu ddadansoddi tystiolaeth, neu os oes gennych ddiddordeb ynddo.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu anghenion cymorth ynghylch ymchwil, arloesi neu wella, gan gynnwys gwaith gwerthuso neu os hoffech rannu unrhyw ymchwil, syniadau, adroddiadau, allbynnau neu ddysgu gwaith y credwch a fyddai o fudd i eraill, peidiwch ag oedi cyn gwneud hynny. cysylltwch â ni trwy unrhyw un o'r dulliau isod.

Ebost - Bright.IdeasPowys@wales.nhs.uk

Facebook - Stay Well in PTHB | Facebook

RIIC hub.jpg
bottom of page