top of page
Logo'r Ysgol Ymchwil, Datblygu ac Arloesi gyda diemwnt porffor a bwlb golau gwyn y tu mewn

Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol

Croeso i'r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol!

Beth yw Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol Powys?

Sefydlwyd yr Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol (Hwb RIC) ym Mhowys ym mis Ebrill 2020, ac mae'n rhan o rwydwaith ehangach o hybiau eraill ledled Cymru. Ariennir yr Hybiau trwy Gyllid Trawsnewid Llywodraeth Cymru ac mae'n rhan o ymrwymiad ehangach i greu Cymru Iachach ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Nod Hwb RIC Powys yw cydlynu a chefnogi gweithgarwch Ymchwil, Arloesi a Gwella ar draws ôl troed Powys.

Rydym yn cael ein cynnal gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) drwy'r Ysgol Ymchwil, Arloesi a Datblygu, sy'n un o bedair ysgol yn yr Academi Iechyd a Gofal, ond mae'n adnodd sydd ar gael yn rhanbarthol ar gyfer pawb sydd yn ôl troed y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ym Mhowys.

 

Mae'r Hwb RIC yn angerddol am wella a chreu ffyrdd newydd o weithio ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a fydd o fudd i boblogaeth Powys. Mae gennym dîm o arbenigwyr a all eich cefnogi yn eich taith ymchwil, arloesi neu wella. Os ydych chi’n dymuno bod yn rhan o unrhyw brosiectau ymchwil iechyd neu ofal cymdeithasol, arloesedd neu welliannau byddem wrth ein boddau'n clywed gennych chi yn Bright.IdeasPowys@wales.nhs.uk.

Logo RIC Hub. Bwlb golau porffor gyda diemwnt gwyn a bwlb golau yn y canol gyda llyn y tu ôl iddo

Yma i'ch helpu

Mae gennym dîm gwych sy'n gweithio i gefnogi Ymchwil, Arloesi a Gwella. Gweler isod am aelodau'r tîm a'u manylion cyswllt.

Os nad yw'r hyn rydych yn chwilio amdano yma, cysylltwch â ni ar bright.ideaspowys@wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth a chefnogaeth

Amanda Edwards

Amanda Edwards, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arloesi a Gwella

amanda.edwards9@wales.nhs.uk

Fel y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, rydw i wedi dwyn y cyfrifoldeb am dwf a darpariaeth Ymchwil, Arloesi a Gwella ar draws y Bwrdd Iechyd.

Caroline Evans

Caroline Evans, Rheolwr Hwb RIC

caroline.evans7@wales.nhs.uk

Fel Rheolwr Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol, rwy'n gyfrifol am wneud Powys yn fan lle cynhelir gweithgareddau arloesi a gwella. Cysylltwch â mi os hoffech wybod mwy.

Alan Woodall

Alan Woodall,Arweinydd Clinigol Ymchwil

alan.woodall@wales.nhs.uk

Fel arweinydd ymchwil clinigol i BIAP, rwy'n cefnogi’r tîm ac unigolion ym Mhowys sy'n dymuno dilyn cyfleoedd ymchwil. Mae gen i arbenigedd mewn cynnal ymchwil a gallaf gynnig cefnogaeth mewn meysydd fel ysgrifennu ceisiadau a chydweithio.

Howard Cooper

Howard Cooper, Rheolwr Diogelwch a Gwella Ansawdd

howard.cooper@wales.nhs.uk

Yn fy rôl fel Rheolwr Diogelwch a Gwella Ansawdd, rwy'n hyfforddi unigolion mewn methodoleg gwella ansawdd. Mae hyn yn cael ei ddiffinio fel dull systematig o ddeall problem, gan bennu'r data a'r gefnogaeth o ran deall pa newid sydd ei angen.

Amy Price

Amy Price, Rheolwr Ymchwil a Datblygu

amy.price6@wales.nhs.uk

Fel y Rheolwr Ymchwil a Datblygu, fy nghyfrifoldeb i yw bod yr holl ymchwil yn foesegol ac yn dilyn canllawiau sy'n gwneud BIAP yn fan lle mae ymchwil yn cael ei gynnal yn ddiogel ac yn effeithlon. Os hoffech wybod mwy, mae croeso i chi gysylltu â mi am sgwrs. 

Jessica Bardsley

Jessica Bardsley, Rheolwr Cefnogi Busnes Hwb RIC

jessica.bardsley2@wales.nhs.uk

Fi yw'r Rheolwr Cymorth Busnes ar gyfer y Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol ac yn darparu cefnogaeth i Reolwr yr Hwb. Rwy'n gyfrifol am gydlynu gweithgarwch Arloesi a Gwella ar draws ôl troed Powys.

Amelia Tame

Amelia Tame, Prentisiaeth Marchnata Digidol

amelia.tame@wales.nhs.uk

Helo/Shwmae, Fel y prentis marchnata digidol cyntaf yn BIAP, rwy'n gweithio gyda'r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol i wella a chodi ein proffil digidol.

Sarah Murphy

Sarah Murphy, Swyddog Cymorth Gweinyddol Hwb RIC

sarah.murphy4@wales.nhs.uk

Rwy'n cynnig cymorth gweinyddol i'r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol ac rwy'n gyfrifol am gefnogi Rheolwr Cymorth Busnes Hwb RIC

John Powell

John Powell, Cymrawd Gofal Integredig Digidol

john.powell@wales.nhs.uk

Fi yw'r Cymrawd Gofal Integredig Digidol (DICF) ar secondiad gyda’r Hwb RIC i asesu a gwella technoleg ddigidol ledled Powys. Os hoffech wybod mwy, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Joshua Rowland

Joshua Rowland, Cynorthwyydd Cymorth Ymchwil a Datblygu

joshua.rowland@wales.nhs.uk

Rwy'n cefnogi'r Rheolwr Ymchwil a Datblygu i gynnal ymchwil diogel ac effeithlon ar draws ôl troed Powys, yn unol â fframwaith llywodraethu ymchwil.

Cyflwyniad i Arloesedd

Beth yw Arloesedd?

Mae arloesi yn rhan hanfodol o'r ffordd rydym yn gweithio ym Mhowys. Gallwn eich cefnogi i fabwysiadu dulliau arloesol newydd a ffyrdd o weithio, ochr yn ochr â chefnogi'r gwaith o ddatblygu a dylunio syniadau newydd. 

Rydym yn cydnabod yr angen am atebion creadigol ac arloesol ar gyfer adfer ac adnewyddu timau a gwasanaethau iechyd a gofal yn dilyn y pandemig.

Mae cynnig syniadau gwych ar gyfer atebion newydd ac arloesol a all wella gwasanaethau iechyd a gofal yn lle gwych i ddechrau'r broses arloesi.

Llaw agored gyda syniadau arloesol yn arnofio o'i gwmpas

Sut gallwn ni ddiffinio Arloesedd?

Rydym yn meithrin y diffiniad eang a threiddgar, sef:

 • Mae'n cynnwys cynnyrch a phroses, fel 'gwneud pethau'n wahanol', yn ogystal â 'gwneud pethau gwahanol'

 • Gallai fod yn dechnoleg newydd, yn wasanaeth newydd, yn ffordd newydd o wneud pethau

 • Gallai gynnwys cyfuniad arloesol o syniadau sy'n bodoli eisoes, neu eu gweithredu mewn lleoliad newydd mewn ffordd arloesol

Graddfa a Chyfranogiad

O welliannau bach i syniadau newydd chwyldroadol, o un person yn gwneud newid, i gannoedd yn gweithio gyda'i gilydd.​

Gellir ei rhannu'n broses neu gyfres o weithgareddau, mae ymrwymiad i dystiolaeth yn gweithredu fel thema graidd sy'n uno.​

Mae angen yr amodau cywir ar arloesi i ffynnu ond nid yw’n digwydd ar hap!

Chwalu Mythau

MYTH: Mae arloesi dim ond yn gysylltiedig â gweithgarwch ymchwil

MYTH: Mae arloesi yn cynnwys technolegau newydd, dyfeisiau meddygol neu gyffuriau yn unig

MYTH: Mae angen i chi weithio gyda chwmnïau i gymryd rhan mewn gwaith arloesi

Agorwch eich dwylo gyda symbol arian, symbol tŷ a symbol meddygol

Manteision Arloesedd

 • Manteision i gleifion - canlyniadau gwell, gwell profiad i gleifion, gwell cydymffurfiaeth a gwell diogelwch.

 • Manteision sefydliadol - gwell ansawdd, mwy o effeithlonrwydd, mwy o gynhyrchiant a gwelliannau costau.

 • Buddion ariannol – Gwerth, incwm ymchwil, gwasanaethau newydd a gweithgarwch masnachol.

rhestr wirio

Pam Gwerthuso?

Mae gwerthuso datblygiadau arloesol yn hanfodol – Mae gwahanol 'lefelau' o werthuso arloesedd, ac mae’n cael ei archwilio ac yn ei dro yn rhoi cipolwg allweddol ar eich arloesedd gan gynnwys, tystiolaeth i ddangos a fu'r arloesedd yn llwyddiant (neu beidio)!

 

 • Heb wneud gwaith gwerthuso'r cyfan sydd gennych yw eiriolaeth. Mae hyn yn sail wael iawn i wneud penderfyniadau, ond eto mae'n parhau'n gyffredin.

 • Nid yw pob datblygiad arloesol yn gweithio. Ond mae'n hanfodol darparu tystiolaeth naill ffordd neu'r llall: dylid dathlu methiannau!

 • Dylai'r dystiolaeth fod yn ddigon cadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau. A ddylen ni barhau? Datblygu? Stopio'n gyfan gwbl? Mae angen iddo hefyd ddangos beth gafodd ei gyflawni - canlyniadau arfaethedig ac anfwriadol.

Nodi'r ffactorau a hwylusodd unrhyw lwyddiant

 • Os yw datblygiadau arloesol yn cael eu datblygu, mae'n bwysig deall ffactorau a arweiniodd at eu llwyddiant (e.e. arweinyddiaeth uwch glinigwr?)

 • Mae hefyd yn bwysig deall cyd-destun sut cafodd y dull arloesol ei gyflawni... Efallai bod ffactor a oedd eisoes yn bodoli yn y system yn allweddol i lwyddiant, sydd o bosibl ddim ar gael mewn lleoliad gwahanol.

graff gwyrdd ar y chwith yn mynd i fyny a graff coch ar y dde yn mynd i lawr

Adnabod beth nad oedd yn gweithio'n dda

 • Mae gan hyd yn oed newyddbethau 'llwyddiannus' elfennau sydd ddim yn gweithio'n dda. Mae'n bwysig adnabod a dysgu gan y rhain fel y gellir mireinio'r arloesedd os yw'n cael ei ledaenu.

 • Mae 'datblygiadau arloesol aflwyddiannus' yn darparu gwersi arbennig o werthfawr: mae peidio efelychu methiant yn ffordd gyflym o arbed arian!

Dylai cost a chymhlethdod y gwerthusiad fod yn unol â chost yr ymyrraeth...

 • Gellir cymryd dulliau gwahanol ar wahanol gamau o'r bywyd arloesi (e.e. gall data archwilio fod yn ddigonol ar y llwyfan peilot ond ni fyddai'n ddigon i gynyddu arloesedd drud ar draws ôl troed mwy).

 • Dylai'r dull gweithredu bob amser ddarparu digon o dystiolaeth i symud i'r cam nesaf o ddatblygiad.

Cyflwyniad i Wella

Gwraig mewn cot labordy gyda thiwb profi yn ei llaw

Tyfu diwylliant o wella a dysgu

Ein nod yw sicrhau bod gan ein staff a'r rhai sy'n gweithio ochr yn ochr â ni, yr hyder i nodi cyfleoedd gwella yn eu meysydd, a'r gallu i wneud y gwelliannau hynny, mesur a dangos yr effaith y maent yn eu cael ar wasanaethau a phrofiad cleifion.

Angen ychydig o ysbrydoliaeth? Dyma rai enghreifftiau o Welliant sydd wedi digwydd ym Mhowys:

Enghraifft 1

Pwnc: Lleihau nifer yr achosion o ymyrraeth amhriodol i dîm gwasanaethau cleifion yn Ysbyty Llandrindod o 90% mewn 6 mis

Prosiect gan: Julia Toy; Swyddfa Rheoli’r Rhaglen

Achos i Newid: Roedd staff yn anfodlon â'u harfer gwaith presennol, roedden nhw'n teimlo eu bod yn aneffeithlon o ran cyflawni ac yn achosi straen personol

Canlyniadau: Cwblhawyd dadansoddiad o staff gweinyddu a dangoswyd prif achosion tarfu ar eu tasgau bob dydd.  Daeth thema allweddol i'r amlwg bod y cyhoedd yn cysylltu â staff am faterion na allen nhw eu hunain eu datrys gan arwain at amharu ar eu hamser a chyd-weithwyr o bwy y gwnaethon nhw ofyn am gymorth. Newidiwyd trefniadau gwaith fel bod un aelod o staff yn cymryd pob cyswllt gyda'r cyhoedd. Rhoddwyd dogfennau gwybodaeth ategol i'r aelod hwn o staff er mwyn caniatáu i'r mwyafrif helaeth o alwadau gael eu datrys. Felly, cafodd gweddill aelodau'r tîm eu rhyddhau i gyflawni eu tasgau eu hunain yn ddi-dor. Gofynnwyd i Julia gyflwyno'r gwaith hwn mewn digwyddiad cenedlaethol 1000 o Fywydau.

Enghraifft 2

Pwnc: Addasu'r fethodoleg Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol i'w defnyddio mewn lleoliad Ysbyty Cymunedol.

Prosiect gan: Howard Cooper; Rheolwr Diogelwch a Gwella Ansawdd

Achos i Newid: Fel darparwr gofal iechyd nad yw’n acíwt roedd gan BIAP wendidau posibl ynghylch cyflwyno Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol Cymru gyfan.

Canlyniadau: Llwyddodd y prosiect i addasu matrics diogelwch sy'n seiliedig ar arsylwi cleifion cenedlaethol arfaethedig a gynlluniwyd ar gyfer gofal acíwt i'w ddefnyddio mewn lleoliad ysbyty cymunedol. Roedd y prosiect yn un o'r rowndiau terfynol yng nghynllun Gwobrau GIG Cymru.

Mae holl wardiau Powys bellach yn defnyddio'r Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol ac mae gwaith yn mynd rhagddo i annog pobl i addasu gan y cartrefi preswyl a nyrsio preifat ym Mhowys. Mynegwyd diddordeb yn y gwaith gan weithwyr iechyd proffesiynol yn Ne-orllewin Lloegr, Iwerddon ac Awstralia yn ogystal â lleoliadau nad ydynt yn ymwneud â gofal iechyd fel y gwasanaeth carchardai.

   

Enghraifft 3

Pwnc: Gwneud 100% o'r cleifion sy'n cael eu rhyddhau o wasanaeth Strôc/Niwro-adsefydlu Powys yn ymwybodol o'r gwasanaethau perthnasol pellach sydd ar gael iddyn nhw.

Prosiect gan: Kathryn Lloyd; Rheolwr Datblygu Gwasanaeth Therapïau

Achos i Newid: Cwynodd cleifion strôc, ar ôl cyfnod o ofal clinigol ac adsefydlu eithaf dwys yn dilyn eu strôc, eu bod yn teimlo'n ynysig a heb gymorth ar ôl eu rhyddhau.

Canlyniadau: Un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cleifion strôc yw addasu i fywyd ar ôl eu strôc.  Ar adeg pan allai fod yn teimlo'n arbennig o agored i niwed ac yn ddryslyd, gofynnir iddynt ymgymryd â llawer iawn o wybodaeth ynghylch eu gofal yn y dyfodol.  Bu'r prosiect hwn yn llwyddo i ddadansoddi anghenion gwybodaeth y cleifion a cheisiodd ei ddarparu drwy wefan a ddatblygwyd drwy adborth cleifion a gofalwyr.

Deall y Jargon

Weithiau, mae'r iaith rydyn ni'n ei defnyddio mewn meysydd gwaith penodol yn gallu bod yn anodd ei deall. Yn aml mae llawer o fyrfoddau a thermau technegol y gallech chi deimlo'n anghyfarwydd â nhw wrth ddarllen gwybodaeth newydd. Rydym wedi creu’r adnodd ‘deall y jargon’ isod i helpu esbonio rhai o'r termau technegol y gallem ddefnyddio mewn Ymchwil, Arloesi a Gwella - neu yn gyffredinol.

R&D - Ymchwil a Datblygu

RI&I - Ymchwil, Arloesi a Gwella

PI – Ymchwilydd Penodol

CI - Prif Ymchwilydd

HRA - Awdurdod Ymchwil Iechyd

IRAS - System Ceisiadau Ymchwil Integredig

REC - Pwyllgor Moeseg Ymchwil

SoECAT – Templed Amserlen o Ddigwyddiadau Priodoli Costau

OID - Dogfen Wybodaeth Sefydliad

LIP - Pecyn Gwybodaeth Lleol

GCP - Arferion Clinigol Da

HCRW / YIGC - Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Llythyrau ar hap

Offer ac Adnoddau

Weithiau, mae'r iaith rydyn ni'n ei defnyddio mewn meysydd gwaith penodol yn gallu bod yn anodd ei deall. Yn aml mae llawer o fyrfoddau a thermau technegol y gallech chi deimlo'n anghyfarwydd â nhw wrth ddarllen gwybodaeth newydd. Rydym wedi creu’r adnodd ‘deall y jargon’ isod i helpu esbonio rhai o'r termau technegol y gallem ddefnyddio mewn Ymchwil, Arloesi a Gwella - neu yn gyffredinol.

Gwella

Ymchwilio

Arloesi

Gwella Ansawdd wrth Ymarfer
Beth yw Ymchwil
Y Cylch Arloesi
5 Awgrym i Wella eich Meddwl Beirniadol
Beth sy'n dod i'r meddwl wrth ystyried Ymchwil?
Beth mae pobl yn gwneud yn anghywir wrth Arloesi
llyfrau o wahanol liwiau

Ymchwil a Datblygu 

Beth rydym yn ei olygu wrth ymchwil?

 

Ymchwil yw'r broses o ddarganfod gwybodaeth newydd.

Gall hyn fod yn datblygu cysyniadau newydd neu wella gwybodaeth neu ddamcaniaethau presennol, sy'n arwain at ddealltwriaeth newydd nad oedd yn hysbys o'r blaen.

Ble fydden ni heb ymchwil?

Byddem heb feddyginiaethau, triniaethau a phrofion diagnostig sy'n achub ac yn gwella bywydau ym Mhowys ac ar draws y byd.

Allech chi ddychmygu peidio â chymryd Paracetamol fel ffordd o leddfu poen?

Neu, ceisio croesi ffordd brysur heb oleuadau traffig?

 

Heb ymchwil ni fyddai'r opsiynau hyn ar gael, trwy fod yn rhagweithiol mewn ymchwil gallai helpu gwella dyfodol triniaethau, gofal a gwasanaethau ar draws Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Pwy all gymryd rhan mewn ymchwil?

 

Mae'r ateb yn syml, gall unrhyw un fod yn rhan o ymchwil.

Mae'n debyg eich bod eisoes yn cymryd rhan mewn ymchwil yn eich bywyd o ddydd i ddydd heb sylweddoli, wrth i ymchwil lywio ac ehangu eich dealltwriaeth cyn gwneud penderfyniad.

Pam mae'n bwysig cynnal ymchwil ym Mhowys?

Mae ymchwil yn bwysig heddiw gan y bydd o fudd i gleifion yfory. Gall ymchwil helpu gwella opsiynau gofal a thriniaeth sydd ar gael ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mwy o wybodaeth am ymchwil

Bydd gennych gefnogaeth lawn gan y tîm Ymchwil a Datblygu a all gynnig cyngor arbenigol gydag unrhyw bryderon sydd gennych mewn perthynas ag ymchwil.

Gall y tîm gefnogi gyda phob agwedd ar ymchwil o gofrestru, ariannu, llywodraethu, a llawer mwy.

Mae mwy o wybodaeth am broses Ymchwil a phartneriaid ar gael drwy ddefnyddio'r botymau isod:

Panel y Ddraig

Panel y Ddraig yw fersiwn Powys o ‘Dragon's Den’.

Rydym yn gyffrous ein bod yn cydweithio â Phwyllgor Cronfeydd Elusennol BIAP sydd wedi cefnogi ein gwaith drwy sefydlu cynllun grant newydd i gefnogi prosiectau arloesol.

Bydd y gronfa hon yn ein galluogi i gynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn ymchwil, arloesi a gwella, a chwmpas y cyfleoedd fydd yn rhan o Bowys a'n cymunedau.  Byddai hefyd yn caniatáu inni weithredu penderfyniadau cyllid mewnol sydd ar gael i'r holl staff, ar gyfer grantiau bach a'r amser penodol i gynhyrchu'r dystiolaeth ar gyfer cynigion ymchwil, arloesi a gwella newydd.

Sut mae'n gweithio?

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais syml o ddwy dudalen. Mae hyn yn gofyn am amlinelliad o'r syniad, sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth, a pha gymorth ariannol neu ymarferol sydd ei angen i'w gael i weithio. Caiff ceisiadau eu hadolygu gan banel sy'n ystyried a yw'r cais yn cynnwys digon o wybodaeth i barhau ac a yw'r cais yn ymarferol ac yn cyd-fynd â'n hamcanion ym Mhowys.

Gwahoddir pawb sy'n bodloni'r meini prawf uchod i gyflwyno eu syniad i Banel y Ddraig.

Bydd pob prosiect yn cael 'noddwr', a fydd yn cefnogi ymgeiswyr gyda'u cyflwyniad / cynnig.

Anogir ymgeiswyr llwyddiannus i werthuso effeithiolrwydd ceisiadau llwyddiannus ar ôl eu gweithredu.

Cewch ragor o wybodaeth ar sut i ymgeisio, a bydd y telerau ac amodau perthnasol sy'n gysylltiedig â Phanel y Ddraig yn cael eu diweddaru cyn bo hir.

Os hoffech fwy o wybodaeth defnyddiwch y botymau isod
bottom of page